Ibland är det tydligt att någon blir mobbad, andra gånger märks det inte alls. Att visa att man ser och bryr sig kan ha stor betydelse för den som är utsatt. Ett litet  hej kan betyda allt. 


Vi arbetar för att skapa en tryggare skola för både elever och lärare. Med föreläsning, lektioner, workshop och ledarskapsutbildning ger vi skolan konkreta verktyg, metoder och arbetssätt för att minska mobbingen och öka empati och medmänsklighet.


Vill ni som företag vara med på resan att Göra Skillnad för barn och ungdomar i skolans värld? Hör av er till oss på boka@dukangoraskillnad.com.


A L L A   K A N   G Ö R A   N Å G O T

Tillsammans kan vi skapa en tryggare skolaI projektet får elever och lärare inspiration, kunskap och stöd för att själva kunna påverka. Att gå från tyst åskådare till aktiv hjälpare.

Allt inleds med en inspirerande föreläsning av Tobias Karlsson. Han berättar om den  mobbing han blev utsatt för under uppväxten och hur han blev hjälpt av en person, Joakim Norsten. Joakim är än idag en av Tobias viktigaste vänner och den som ansvarar för lektionerna i projektet. 


Joakim
lär eleverna om grupptryck och konsekvenser av mobbing. De får lära sig metoder för att minska mobbingen, pratiska sätt för att öka medmänsklighet och empati för att tillsammans kunna skapa en tryggare miljö och skolgång. Lärare ges en ledarskaputbildning där de får verktyg, metoder och handfasta tips för att bedriva ett inkluderande, utvecklande och hållbart ledarskap i klassrummet.

Utbildningen hålls av Gustaf Wikström, coach och mentor.


Utgångspunkten i projektet är att alla kan göra något. Vi har alla har ett ansvar att bidra till att skapa en inkluderande och mobbingfri skola. Det börjar med att gå från passiv åskådare till aktiv hjälpare.

Alla moment

1. Uppstart och introduktion med inspirationsföreläsning för lärarna


I början av skolåret introduceras lärare och skolpersonal till konceptet, dess syfte och innehåll. En enkät genomförs för att få fram en nulägesanalys av skolans nuvarande situation inom området. En bra grund för att lägga upp arbetet och att kunna se mätbara konkreta resultat efter avslutat projekt.


4. Ledarskapsutbildning för lärare med Gustaf Wikström


Ledarskap har en stor inverkan på kulturen. Utbildningen bidrar till att ge lärarna verktyg, metoder och handfasta tips för att bedriva ett inkluderande, utvecklande och hållbart ledarskap i klassrummet, där alla ges möjlighet att utvecklas och  tydlig kommunikation så att alla vet vad som gäller och känner delaktighet och ansvar.


2. Inspirationsföreläsning

med Tobias Karlsson för eleverna


Projektet inleds med Tobias uppskattade föreläsning om barndomens utsatthet, mobbing och hur det gick till den dagen när allt förändrades. En inspirerande berättelse som berör alla, om vänskap, mod och drömmar om framtiden. 


Vi undersöker också skolans nuläge och behov med diskussioner och en enkät.

5. Ceremoni där elever får utmärkelsen Årets Jocke!

Som avslutning hålls en ceremoni där elever som gjort något bra för en annan uppmärksammas med utmärkelsen Årets Jocke. Vi vill på detta sätt lyfta fram, belöna och uppmuntra eleverna att fortsätta det viktiga arbetet med inkludering. Vår vision är att utmärkelsen ska bli ett minne för livet hos eleverna och en ständig påminnelse om att vi, alla, kan göra något.

3. Workshop, planering & lektioner med Joakim Norsten


Joakim och lärarna sätter upp den pedagogiska planen för lektionerna. 
Vi tittar på resultat av enkäten och hur sociala normer, gruppdynamik och beteenden fungerar på skolan. Joakims workshop och lektioner ger förståelse för hur negativa mönster kan brytas och vändas till trygghet, acceptans och samhörighet. 

Barn och ungdomars utsatthet i skolan

syns tydligt i statistiken

Mobbing påverkar hela samhället

Mobbning är ofta förkrossande för den enskilde personer. det kan också lamslå en hel klass och även hela familjer. Att mäta det mänskliga lidande som mobbning ger upphov till är förstås en omöjlig uppgift. Men om man ändå försöker att sätta en prislapp på mobbning så blir insatserna enklare att motivera. När samhället kan se värdet av tidiga insatser mot mobbing och ställa det i proportion till kostnaderna för att inte agera – då blir det tydligt att den stora kostnaden blir om man avstår från att förebygga.

Varför uppstår mobbning? 

Det finns inget enkelt svar på vad som gör att otrygghet, utanförskap eller mobbning uppstår. Varje händelse där någon blir utsatt är unik och det finns ofta flera förklaringar till varför det uppstår. Mobbning är vanligare i klasser där det är otryggt, mycket konflikter och dålig stämning. Om det inte finns några tydliga regler om vad som är okej att göra eller inte kan också mobbing uppstå. 

Lärares och personalens ansvar

Lärare och annan personal i skolan ska enligt Skollagen anmäla kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier. Vuxna har i enlighet med barnkonventionen ett ansvar att agera för barnets bästa och att säkerställa att varje barn får sina rättigheter tillgodosedda. 

Vilka konsekvenser har mobbing?

Mobbning i skolan kan ge upphov till en stor mängd olika konsekvenser. Den kan drabba den psykiska hälsan i form av depression, ångest, rädsla, stress eller allmän oro. Socialt kan det leda till ensamhet, sårbarhet och isolering.


Många  kan få svårt att prestera och många stannar hemma från skolan. Mobbning är den vanligaste anledningen till att elever hoppar av gymnasiet.  Den mobbning som drabbar elever i Sverige under ett år kostar samhället cirka 17,5 miljarder kronor under de följande 30 åren.  Översatt till en kommun med 50 000 invånare blir kostnaden runt 81 miljoner kronor.

Varje skola förlorar på mobbing

Mobbningen på en enda skola med cirka 1 000 elever kostar samhället 14 miljoner kronor enligt Friends rapport. Den summan hade räckt till 25 årslöner för kuratorer, lärare eller sjuksköterskor.

Statistik och fakta

Hämtade ur Friendsrapporten 2020


Läs den här

Vårt fantastiska team

Gustaf Wikström, Mia Karlsson, Tobias Karlsson och Joakim Norsten – alla med stark vilja att hjälpa barn och ungdomar som drabbats av mobbing och utsatthet.

Vill du boka föreläsningen, lektionerna och utbildningen på din skola, hör av dig: